Stockholmshus 37 Riksbyggen Bostadsrättsförening

Balkonger

Det är inte tillåtet att på balkongen grilla, hänga balkonglådor på utsidorna, måla tak och innerväggar, borra hål i väggarna, skaka mattor eller förvara en massa prylar. Balkongskydd bör användas med omdöme.

Balkonginnehavare är skyldiga att ta bort snö från balkongen samt ta bort istappar som kan bli hängandes från balkongen. Drabbar framförallt vissa inglasade balkonger.

Inglasning av balkonger

Riksbyggen Brf Stockholmshus nr 37 har beviljats bygglov för inglasning av balkonger med tak. Bygglovet är giltigt till 2019-07-04. Det beviljade bygglovet kräver att de nya inglasningarna inte avviker estetiskt från de som har gjorts tidigare.

Ansökan ska skickas till styrelsen i 2 ex för godkännande. Till ansökan bifogas en kontrollplan del 1 och en skiss över bygget. Allt ska läggas i felanmälningslådan.

Efter avslutat arbete ska entreprenören skicka en ifylld kontrollplan del 2 till Anita Eriksson, Fatburs Kvarngata 4, 11864 Stockholm. Bostadsrättsföreningen har rollen som ”byggherre”.

Godkännande från styrelsen ska finnas innan bygget får inledas.

Det går bra att anlita en valfri för ändamålet godkänd entreprenör.

Alla kostnader i samband med inglasningen står bostadsrättsinnehavaren för. Underhåll och eventuellt återställande av åverkan/skador samt bortforsling av byggmaterial får bostadsrättsinnehavaren själv ansvara för. Det går inte att göra ROT-avdrag för balkonginglasning.

Bostadsrättsinnehavare som har en inglasad balkong ska vara medveten om att man är helt ansvarig för installationen så länge den existerar. Man är också skyldig att hålla inglasningen i gott skick, funktionellt och estetiskt. Ev. kostnader för att tillfälligt nedmontera och återmontera inglasningen om föreningen så begär står bostadsrättsinnehavaren för.

Vid bortmontering av inglasning ska eventuella skador på balkong och ytskikt återställas.

Den naturliga vattenavrinningen från balkongen får inte hindras. Istappar kan bildas på utsidan av en inglasad balkong. Bostadsrättsinnehavaren måste hålla efter att istappar som kan bildas avlägsnas.

Bostadsrättsinnehavaren är medveten om att ansvaret för inglasningen övergår till ny ägare vid försäljning av bostadsrätten. Det är säljarens ansvar att informera ny bostadsrättsinnehavare om gällande villkor.

Ett beviljat bygglov gäller under fem år efter att det vunnit laga kraft från beslutsdatum under förutsättning att man påbörjar någon åtgärd i det beviljade lovet inom två år. Efter denna tid förfaller bygglovet och en ny ansökan måste göras.

Tag kontakt med styrelsen om mer information önskas.

 

Upp